Video clip

Một số hình ảnh liên hoan ban/nhóm nhạc sinh viên năm 2016 (mở rộng)

Friday, April 08, 2016

Ten years journey of Art Education
Thursday, May 26, 2016
Chương trình số 1
Tuesday, March 08, 2016
Chương trình số 22
Tuesday, March 08, 2016
Chương trình số 21
Friday, March 04, 2016
Chương trình số 20
Tuesday, March 01, 2016
Chương trình số 19
Tuesday, March 01, 2016
Chương trình số 18
Friday, February 19, 2016